Møtereferat fra informasjonsmøte 19. April 2023

Til stede:
Samspillgruppen: Kåre Halle, Øystein Johannessen, Roger Myksvoll, Eirik Tonning og Lilly Ekroll.
Balkongentreprenøren v/ Runar Soltveit, senior rådgiver, Nils-Atle Torsvik, Daglig leder, Morten Pedersen, økonomi og prosjektdirektør.

Styreleder Lilly Ekroll ønsket velkommen.
Møteleder: Øystein Johannessen.

Roger Myksvoll informerte kort om veien frem til i dag. Vi har mottatt godkjenning fra Bergen Kommune. Han informerte om en fremtidsrettet oppgradering, med tidsriktige fargevalg. Fargevalg har vært et samspill mellom Arkitekt, samspillsgruppe og Bergen Kommune. Lynghaug BRL har vært en inspirasjonskilde for valg av farger. Videre informerte han om samspillskontrakt generelt. Dette er er en samarbeidsform hvor byggherre kontrollerer mer av prosessen og valg av materialer enn andre kontraktsformer. Kostpriser fra leverandører oppgis til styringsgruppen. Styret får et unikt eierskap til rehabiliteringen. Taushetserklæringer er signert av alle parter som får innsyn i kostpriser og løsninger.

Runar Soltveit, informerte kort om Balkongentreprenøren.

Nils-Atle Torsvik, informerte om balkongsystemet som skal leveres på Toppe. Dette er Balkongentreprenørens eget utviklede produkt.
På punkthus blir det en brytning med rødt, blått og grønt på fasadene. I henhold til hva Bergen Kommune har ønsket og godkjent. Svevelampe, solskjerming (lik farge i hele borettslaget), integrert varmepumpe og balkongflagg blir inkludert.
Det ble vist bilder og et filmklipp som viste åpning/lukking av vinduer etc.

Det vil bli utsendt tilbud på følgende opsjoner/tilleggsvalg:
• Teppe til altan. Et lyst og et mørkt alternativ.
• Skyvedør ut til altan.
Tilleggs valg er ikke inkludert i del-rehabiliteringen, og må derfor betales i sin helhet av den enkelte andelseier bestiller dette(Faktura utstedes av borettslaget til andelseier). Prisene på tilleggs valgene er ikke klare enda.
Videre informerte Nils-Atle om, at oppstart av del-rehabiliteringen blir i området ved
Nordre Toppe 27, 29, 31, 33. Første blokk blir N.T. 29 og deretter 27. Disse byggene blir utført over en noe lengere tid siden dette er etablering av løsning.
I starten av prosjektet beregnes det ca. 3 mnd. byggetid per punkthus. Det er bl.a. grunnforholdene og tilkomst rundt blokkene som avgjør hvilken rekkefølge de blir tatt i.
Det planlegges oppstart på lavblokkene i høst. Det vil da bli to angrepspunkter. Et lag vil jobbe på punktblokker og et lag vil jobbe på lav- og høyblokker. Det vil bli egne informasjonsmøter for lav- og høyblokker.

Rekkefølge/fremdriftsplan settes etter blokk 29 og 27 er ferdigstilt. Denne må påregnes at kan justeres underveis. Beboere vil få informasjon i god tid før oppstart på deres blokk.

Eirik Tonning informerte om de nye infoskjermene i oppgangene. De blir en viktig informasjonskanal mellom styret, samspillgruppen og beboerne. For eldre som ikke bruker pc, og som kun bruker mobilen som en telefon, så blir infoskjermene den viktigste informasjonskanalen. Viktig informasjon som gjelder i blokken de bor i vil stå på infoskjermene.

Det ble åpnet for spørsmål fra salen. Her er noen av svarene som ble gitt:

 • Arbeidstid på byggeplassen. Mandag-fredag kl. 07-19. Lørdag kl. 09-14.
 • Alle skal kunne bo og leve i leilighetene sine i årene med rehabilitering.
 • Det vil bli ulemper for dere beboere, men vi må alle prøve å hjelpe hverandre så godt vi kan!
 • Balkonger på bakkeplan: Det vil bli nødvendig med spesialløsninger på enkelte balkonger på bakkeplan. Dette skyldes i hovedsak konflikt med fjell. Enkelte steder vil det «sprenges» (Pigging eller hydraulisk fjerning av fjell). Dette vil vurderes løpende i prosjektet ut fra en kost nytte perspektiv.
 • Fasader med balkong rehabiliteres. Det er forskjellig løsning på de forskjellige blokkene. Detaljer fremkommer på prosjektets hjemmeside.
 • Hvorfor ble Balkongendreprenøren valgt?
  Utvalgskriteriene ble bestemt av et kvalifisert flertall (mer enn 90%) på den ekstraordinære generalforsamlingen. En uavhengig konsulent gjennomførte dialog med 3 firmaer som kvalifiserer for gjennomføring av denne type prosjekt. Ett firma trakk seg fra prosessen og av de 2 gjenstående var det bare Balkongentreprenøren som kunne kvalifisere for å innfri alle krav satt av den ekstraordinære generalforsamlingen. Det er viktig å understreke at styret i Toppe borettslag ikke skal vedta noe i denne saken, men gjennomføre og følge opp vedtaket fra den ekstraordinære generalforsamlingen.
 •  Målpris i prosjektet er en økning i felleskostnader på Kr 1500,- pr mnd
 • Beboere er bekymret for renteøkning og økte felleskostnader. Målpris er beregnet ut fra en fremtidig profesjonell estimert renteutvikling.
 • Byggeperiode er estimert til 4-5 år. Avhengig av tilkomst til blokker og antall angrepspunkter kan byggetiden bli redusert.
 • Vi kvalifiserer oss i utgangspunktet for Grønt lån.
 • Per i dag er rentesatsen 3,99 på lånet til del-rehabiliteringen.
 • På bilder som ble vist av Balkongentreprenøren, ser en at det er andre farger på blokkene i borettslaget. Frontene på blokkene som ikke blir rehabilitert vil bli vurdert malt. Denne kostnaden blir eventuelt tatt over tid via driftsbudsjettet.
 • Fastsatt økning av felleskostnader må gjennomføres ifølge plan. Det blir en prisøkning fra juni -23 med kr 300,- pr. mnd. pr. andel. Deretter vil økningen følge fremdriftsplan/ferdigstillelse.
 • Riggområder skal klargjøres først. Oppstart mai-23. En rigg er der hvor materialer, utstyr, brakkerigg og liknende vil bli plassert. Dette vil bli inngjerdet
 • Sikkerhet og HMS, er viktigst. Vi har mange som ferdes i borettslaget, spesielt barn.
 • Ved Nordre Toppe 11 reserverer vi en del parkeringsplasser for arbeidere knyttet til rehabiliteringen.
 • Plassering av inne-del av varmepumpe. Ikke endelig fastsatt per i dag. Dette må tilpasses de forskjellige leilighetstyper.
 • Høyblokk. Altandør og vinduer blir ikke utskiftet. Det vil bli etablert en klimavegg utenfor utvidelsen (Rekkverk og innglassing).
 • Der hvor balkonger ligger inntil hverandre vil det bli etablert en brannskillevegg.
 • Brannsikkerhet er ivaretatt i prosjektet. Brannkonsulent (Firesafe) har utarbeidet brannteknisk rapport og den er kontrollert og godkjent av en uavhengig part. Dette er et krav for å få godkjent søknaden i Bergen kommune.
 • Eirik Tonning informerte om en prosjekt-hjemmeside. Det vil bli sendt ut en link til alle på SMS. De som har problemer med å få åpnet dette kan få en utskrift av link på styrerommet.
 • Der hvor vegger etterisoleres vil eventuell asbest bli sanert. Disse vegger tilleggs isoleres.
 • Byggherre utarbeider en overordnet SHA plan og entreprenør utarbeider SJA planer (Sikker jobb analyse).
 • Balkongdøren vil bli fysisk stengt for bruk, når arbeid på «din» altanside pågår. Vinduet ved siden av vil ikke bli sperret.
 • På punkthus vil vinduer på vegger som rehabiliteres byttes ut, unntatt dør og vindu som er innenfor innglasset balkong.

Styreleder Lilly Ekroll avsluttet møtet med å takke for oppmøte.

Møteslutt kl. 19.45.

 

Vær den første til å kommentere

Skriv en respons

Epostadressen din vil ikke vises.


*