Bestemmelser om dyrehold

  1. Forsvarlig dyrehold i borettslaget er tillatt med styrets skriftlige samtykke. Samtykke kan nektes hvis styret finner saklig grunn til dette.
  2. Alle dyr skal registreres med navn, art, rase, alder og når tid dyret er anskaffet.
  3. Det tillates ikke mer enn et husdyr per leilighet. Styret kan dispensere fra dette.
  4. Attest for gjennomgått dressurkurs, vaksinasjonsattester mot hvalpesyke og ormekur, må forevises når styret krever det. Ormekuren må gjennomgås 2 ganger per år. Nødvendig vaksinasjonsattest for andre dyreslag må likeledes fremlegges styret ved forlangende. Katter skal steriliseres/-kastreres, og attest for dette skal fremlegges for styret for godkjennelse gis. Styret kan dispensere fra dette.
  5. Båndtvang for dyr er påbudt innenfor lagets område.
  6. Etterlater dyret seg ekskrementer på lagets område, er eieren ansvarlig for å få dette fjernet.
  7. Dyrehold må ikke være til sjenanse for naboer, eller volde disse ulemper.
  8. Dersom styret finner det nødvendig kan det forlanges at dyret skal fjernes omgående, og senest innen den frist styret fastsetter. Brudd på disse bestemmelsene vil bli betraktet som brudd på husordensreglene og husleiekontrakten, og kan føre til oppsigelse av leieforholdet med 1-en måneds varsel