Toppe Borettslag har inngått en avtale med VestPark AS om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i laget.

  1. All kjøring på gangveiene innenfor lagets eiendom er forbudt. Unntatt fra denne regelen er: Drosjer, flyttebiler, renholdsverket, utrykningskjøretøyer eller andre biler som fungerer som sykebiler samt biler registrert som servicebiler.
  2. Parkering av motorkjøretøy med gyldig elektronisk registrering er kun tillatt på de oppmerkede parkeringsplasser og i garasjer.  På gjesteparkeringen må den enkelte andelseier tildele sine gjester fra sin UNUM-APP, gjesteparkering. Blir ikke gjestene lagt inn i UNUM gjesteparkering, risikerer de å bli ilagt en kontrollsanksjon. Motorkjøretøyer som står parkert utenfor de oppmerkede feltene vil uten videre og uten varsel bli ilagt kontrollsanksjon.
  3. Det er anledning for andelseiere å få tildelt fast parkeringsplass mot en leie av dagens takster pr måned på uteparkering og garasjer. Parkeringsplassene er nummererte. Andelseier er selv ansvarlig for å registrere rett registreringsnummer på egne parkeringsplasser. Skal du bruke leiebil, legger du selv inn registreringsnummer på leiebilen, og så kan du parkere på din egen private leide parkeringsplass.
  4. Gjesteparkeringsplassene er for gjester. Du som bor i borettslaget, kan ikke stå på gjesteparkeringsplass hverken med privatbil eller arbeidsbil/firmabil, da risikerer du å bli ilagt en kontrollsanksjon.
  5. Parkering av større varebiler og bobiler, skal skje i henhold til kontrakt.
  6. Campingvogner og tilhengere skal kun parkeres på anvist sted. Søknad om fast parkeringsplass sendes styret. Biltilhengere som beboere låner ved flytting, handling av varer etc. må registreres av VestPark AS eller styrekontoret.
  7. Det er ikke tillatt å ha avskiltede kjøretøyer stående på parkeringsplass eller i garasje. Avskiltede kjøretøy skal straks og senest innen 2 dager meldes til styrekontoret og fjernes innen 1 måned.
  8. Dispensasjon fra disse regler kan søkes skriftlig til styret.
  9. Reglene trer i kraft fra den tid styret bestemmer. Grov misligholdelse av reglene får samme virkning som brudd på husordensreglene.
  10. Det er ikke tillatt å leie ut/fremleie bruksretter til parkeringsplasser i Toppe Borettslag. 

Leie av parkeringsplass

Ta kontakt direkte med styrekontoret på tlf: +47 959 38 632 eller e-post: styrekontor@toppeborettslag.no 

Toppe Borettslag har inngått en avtale med VestPark AS om kontroll og oppsyn av parkeringsplasser i laget.

Dersom du ønsker å klage på en ilagt kontrollsanksjon, så må klagen rettes mot VestPark AS og ikke styrekontoret.

Ellers henvises det til skilting om regler på parkeringsplassene og ellers rundt i laget.

Endringene av «Parkeringsbestemmelser for Toppe Borettslag» ble vedtatt av parkeringsutvalget den 28.02. 23